پلن ها

1 مقاله

برای ثبت 1 مقاله در 1 ماه

7500 تومان

15 مقاله

برای ثبت 10 مقاله برای 3 ماه

60000 هزارتومان

تخفیف گروهی

مناسب جهت سازمان هایی که مقالات زیاد دارند

استعلام هزینه

ساخت حساب کاربری


حساب کاربری شما برای یک سال معتبر است. هیچ هزینه ای برگشت داده نمی شود.

* به تعداد صفحات مجاز دقت نمایید. تعداد صفحات پس از ثبت اسناد در سامانه مشخص خواهد شد.